Pinoy sex chat cam


Pinoy sex chat cam-75

Pagkababa ng telepono ay binigyan niya ng Visitors I. ang bisita pagkatapos hinggan ng Identification Card. Iginiya ni Mila ang bisita papasok sa opisina at agad iminuwestra niya ang upuan sa bisita upang makaupo.

“Sige, patuluyin mo na siya” wika ng kausap sa kabilang linya ng guwardiya. Violy Rodriguez of Arctec Printing Materials tugon naman ni Violy at awtomatikong nagkamay sila. Mila Benavidez secretary of Sir James” pakilala naman ng sekretarya.

Habang ipinapasyal ng binata sa iba’t ibang bahagi ng planta ay may naglalarong ideya sa utak niya.

Iginiya niya ang dalaga sa isang bahagi ng Warehouse Department na tago sa iba pang mga empleyado, bagama’t alas singko na ng hapon ng mga oras na iyon ay may iilan ilan pa din siyang mga tauhan na nasa planta pa din.

Agad namang tumalima si Violy sa direksyong tinutukoy ng guwardiya. Halos magkapanabay din naman tumayo ang dalaga upang magbigay galang kay James. James Madrigal” pakilala ni Mila sa dalawa kasabay nito ay halos magkapanabay na kumilos ang kanilang mga kamay upang magdaop.